Vedtægter

Vedtægter for puljeordningen

“Skattekisten” i Langeland Kommune

 

 • 1:

Stk.1. ”Skattekisten” skal virke som daginstitution i henhold til § 11 i Lov om Social Service, eller tilsvarende senere lovgivning.

 

Stk. 2. Det er puljeordningens formål, at medvirke til, at der gives børnene de bedste muligheder for at udvikle sig jf. institutionens pædagogiske målsætning.

 

Stk. 3. Disse formål skal fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere, forældre og bestyrelse.

 

 • 2:

Puljeordningens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse (jf. § 5, 6). ”Skattekistens” leder har det daglige ansvar for den pædagogiske ledelse og drift.

 

 • 3:

Stk. 1. Institutionens bestyrelse, der består af 5 medlemmer, vælges blandt de indskrevne børns forældre/plejeforældre på en årlig generalforsamling. Dog tilstræbes det at der vælges ét bestyrelsesmedlem udenfor forældrekredsen.

 

Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under stk.1 nævnte

bestyrelsesmedlemmer, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende forfald, eller helt udtræder af bestyrelsen.

 

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes og suppleanternes valgperiode er 2 år. De to er på valg i

ulige år, og de tre er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal afgive deres mandat, hvis deres barn udmeld es af institutionen.

 

Stk. 4. Den årlige generalforsamling afholdes i årets 1. kvartal, og indkaldelse skal ske mindst

14 dage før ved opslag i puljeordningen samt på øens opslagstavle.

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og dagsordenen fremlægges i institutionen senest 7 dage før.

 

Stk. 5. Til generalforsamlingen har alle de forældre, som har børn i puljeordningen stemmeret, med én stemme pr. husstand. Man kan afgive stemme ved fuldmagt til en generalforsamling. Fuldmagt skal da være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Hvis én ønsker skriftlig stemmeafgivning, skal dette imødekommes.

 

Stk. 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Godkendelse af dagsordenen.
 3. Formandens beretning og godkendelse af denne.
 4. Lederens beretning og godkendelse af denne.
 5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette.
 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
 7. Indkomne forslag.
 8. Evt.

 

 • 4:

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, senest ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Bestyrelsen udøver primært sin virksomhed ved møder. Der afholdes bestyrelsesmøde

efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden –

indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden, og indkaldelsen skal ske med mindst en uges varsel.

Institutionens leder og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af beslutninger i henhold til § 5 stk. 3.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 4. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres en skriftlig beslutningsprotokol, som ved mødets afslutning underskrives af mødedeltagerne. Protokollen er offentlig tilgængelig og forefindes i ”Skattekisten”.

Enhver bestyrelses deltager , kan forlange mindretalsopfattelser ført til protokols.

 

 • 5:

Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige

og økonomiske forhold, samt ansvar for at institutionens virksomhedsplan og lærerplaner efterleves.

Bestyrelsen skal til stadighed sikre, at de aftaler, overenskomster og regler, der til enhver tid måtte være gældende for institutionens ledelse, medarbejdere og drift overholdes.

 

Stk. 2. Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse

og drift, kræver tilslutning fra bestyrelsen.

 

Stk. 3. Til beslutning om nedlæggelse af puljeordningen, eller dens ophør som

tilskudsberettiget puljeordning samt om ophævelse eller væsentlig ændring af indgået

driftsoverenskomst med Langeland Kommune, eller til beslutninger vedrørende institutionens

egenkapital og formueforhold, kræves 2/3 flertal ved en ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling.

 

 • 6:

Stk. 1. Puljeordningens personale ansættes og afskediges af bestyrelsen. Ved ansættelse af personale skal der indhentes udvidet straffeattest.

 

Stk. 2. I forbindelse med afskedigelser, skal bestyrelsen sikre at de for det pågældende overenskomstområde gældende fagretlige regler følges, samt at der er økonomisk dækning for de trufne dispositioner.

 

Stk. 3. Puljeordningens leder og en medarbejderrepræsentant deltager i ansættelsesudvalg.

 

 • 7:

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for anvendelsen af puljeordningens

budgetramme.

 

Stk. 2. Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes en pædagogisk linje (kaldet virksomhedsplanen).

 

 • 8:

Stk. 1. Puljeordningen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle puljeordningens påhvilende gældsforpligtelser.

 

Stk. 2. Til at forpligte puljeordningen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller i dennes længerevarende fravær

næstformanden.

Ved dispositioner vedrørende fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan delegere prokura til institutionens leder for så vidt angår dispositioner

vedrørende institutionens daglige drift

.

Stk. 4. I tilfælde af puljeordningens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue, efter beslutning i og indstilling fra bestyrelsen. og med godkendelse fra Langeland Kommune, anvendes til børnevenlige eller sociale formål, fortrinsvis på Strynø.

 

 • 9:

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægt kræver indkaldelse til ekstraordinær

generalforsamling, og her kan vedtægtsændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal.

 

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de til enhver tid siddende

bestyrelsesmedlemmer, samt puljeordningens daglige ledelse, inden deres indtræden i

bestyrelsen, hhv. inden stillingstiltræden, er gjort bekendt med indholdet af nærværende

vedtægt, samt de til enhver tid gældende bestemmelser om tavshedspligt.

Ligeledes påhviler det bestyrelsen at sikre, at bestyrelsens medlemmer og den daglige

ledelse er bekendt med indholdet af den med Langeland Kommune indgåede puljeaftale.

 

Således revideret  og godkent på ekstraordinær generalforsamling den 14. april 2009-06-17

 

Dirigent

 

Formand                                                     Næstformand

 

Bestyrelsesmedlem                                     Bestyrelsesmedlem

 

                                        

 

Bestyrelsesmedlem